Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň

“Aşgabat” Döwlet Söwda firmasy

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Aşgabat” Döwlet söwda firmasy 1997-nji ýylyň iýun aýynyň 27-ne döredildi. Firma öz Tertipnamasy esasynda, söwda ugurlary boýunça lomaý we bölek söwdalaryny alyp barmak we mundan başga-da  ençeme hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen, söwda işine mahsus bolan işleri alyp barýar. “Aşgabat” Döwlet söwda firmasynyň düzümine, söwda merkezlerleri, dukanlar, jemgiýetçilik iýmiti nokatlary (restoranlar, kafelar), hyzmat ediş nokatlary (tikinçilik sehlary, gözellik salonlary) we dermanhana hem-de “Duty free” dukany girýär. Firmanyň söwda nokatlarynda tölegleri ilatdan kabul etmek üçin plastik bank kartlary arkaly elektron nagt däl hasaplaşyk geçirmek üçin terminallar ornaşdyrlandyr.

Firmanyň degişli söwda  we hyzmat ediş nokatlarynda ugurlar boýunça alyp barýan iş görnüşleri:

Halkymyzyň sarp edýän azyk, hojalyk we senagat harytlarynyna bolan isleglerini düýpli öwrenip, söwda nokatlarymyzda ol harytlaryň söwdasyny giňden gurnap, halk köpçüliginiň isleglerini kanagatlandyrmak.

  1. Söwda nokatlarynda giň assortimentli, köp ugurly harytlary we formasewtiki serişdeleriniň lomaý we bölek söwda işlerini alyp barmak.
  2. Paýtagtymyzyň Aşgabat halkara howa menzilinde, “Duti- free” söwda dükanynda ýolagçylara halkara standartlaryna gabat gelýän ýokary derejede söwda hyzmatyny şol sanda, ýurdymyzda öndürilen harytlaryň söwdäsi.
  3. Jemgiýetçilik iýmiti nokatlarymyzda talabalaýyk söwdä we hyzmat işlerini gurnamak.
  4. Tikinçilik hyzmatlarynyň we gözellik salonlarynyň işlerini alyp barýar.

Merkezler we dükanlar

Söwda nokady

Iş görnüşleri

Salgysy

Telefon belgileri

№1 dükan

Azyk we Senagat harytlary

Aşgabat ş. 2011-nji  (Azady)  köçesiniň 83-nji jaýy

993 12 92-57-02

№2 dükan

Azyk harytlary, mebel we hojalyk harytlary bölümleri

Aşgabat ş. A.Nyýazow şaýolynyň 28-nji jaýy.

993 12 43-23-36

№3  dükan

Azyk, mebel, hojalyk harytlary bölümleri  “ikinokat.com” saýdyndan söwda edip hem-de eltip berme hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz

Aşgabat ş.  Ç.Baýryýew (öňki 2050-nji Mezlauk) köçesiniň             13-nji jaýy

993 12 36-01-41

№4 dükan

Senagat harytlary

Aşgabat ş. A.Nyýazow şaýolynyň 97-nji jaýy.

993 12 26-27-36

№6 dükan

Komputer enjamlary

Aşgabat ş.  A.Nyýazow şaýolynyň 99-njy jaýy.

993 12 49-23-43

№7 dükan

Azyk we Senagat harytlary

Aşgabat ş.  A.Nyýazow şaýolynyň 270-nji jaýy.

993 12 36-18-76

№8 dükan

Elektrik enjamlary harytlary

Aşgabat ş.  Magtymguly şaýolynyň 144-nji jaýy.

993 12 34-14-87

№9  dükan

Senagat, hojalyk we gurluşyk harytlary bölümleri

Aşgabat ş.  A.Nyýazow şaýolynyň 50-njy jaýy.

993 12 43-60-22

№ 10 dükan

Azyk dükany

Balkan wel.  Türkmenbaşy ş.Daýhan bazary

 

“Aşgabat” söwda merkezi

Köp ugurly giň asortimently söwda we hyzmat ediş merkezi

Aşgabat ş.  2011-nji (Azady) köçesiniň 74-nji jaýy.

993 12 36-18-76

№ 14 Ýalkym market dükany

Azyk we Senagat harytlary

Aşgabat ş. Baba Annanow köçesiniň 114/1-nji jaýy

 

№15 dükan

Egin –eşik harytlary

Aşgabat ş.  2011-nji (Azady) köçesiniň 72/1-nji jaýy.

 

№17 dükan

Egin –eşik we sport  harytlary bölümleri

Aşgabat ş.  2011-nji (Azady) köçesiniň 72/2-nji jaýy.

993 12 92-44-20

       

№ 19 “Aşgabat” Duty free

Duty free harytlary

Aşgabat Halkara howa menzili

 

№22  dükan

Azyk we Senagat harytlary

Aşgabat ş.  1957-nji (Oguzhan) köçesiniň 66-njy jaýy.

 

№24 dükan

Mebel, Senagat harytlary

Aşgabat ş. Ş.Batyrow  köçesiniň  67-nji “A”  jaýy.

993 12 36-80-76

№25 dükan

Azyk we Senagat harytlary

Aşgabat ş. A.Nyýazow şaýolunyň 304-nji jaýy.

993 12 23-57-42

Dermanhana № 23

Formasewtik serişdeler

Aşgabat ş.  1957-nji (Oguzhan) köçesiniň 66-njy jaýy.

 

 

Jemgyýetçilik iýmiti nokatlary

 

Jemgiýetçilik iýmiti nokat

 

Salgysy

 

Telefon belgisi

№3 kafe-bar

Aşgabat ş.  Ç.Baýryýew köçesiniň 13-nji jaýy

993 12 36 41 61

“Üzüm” kafe

Aşgabat ş. Ç.Baýryýew köçesiniň 13-nji jaýy

993 12 36 05 00

“Altyn gala” kafe-bar

Aşgabat ş. 2060 (Gurban Durdy) köçesiniň 29-njy jaýy.

993 12 34 31 52

“Horjun” kafe-bar

Aşgabat ş.  A.Nyýazow şaýolunyň  50-nji  jaýy.

993 12 49 06 69

     
“Ýunus” kafe-bar

Aşgabat ş.  2011-nji (Azady) köçesiniň 74-nji jaýy.

“Aşgabat” Söwda merkeziniň 1-nji gaty

993 12 92 41 24

“Aşgabat” kafe

Aşgabat ş. 2011-nji (Azady) köçesiniň 74-nji jaýy.

“Aşgabat” Söwda merkeziniň 4-nji gaty                    

993 12 92 06 90
 

Hyzmat ediş nokatlary

Hyzmat ediş nokat

Salgysy

Telefon belgisi

Gözellik salony

Aşgabat ş. Magtymguly şaýolynyň 92-nji jaýy

 

“Roza gül” gül dükan

Aşgabat ş.  2011-nji (Azady) köçesiniň 83-nji jaýy

 

 

 

“Aşgabat” Söwda merkezi

 Gözel paýtagtymyzyň Aşgabat şäherinde, 2007-nji ýylda “Aşgabat” Döwlet söwda firmasynyň garamagyndaky “Aşgabat” Söwda merkeziniň binasy gurulyp ulanylmaga berildi. “Aşgabat” söwda merkezi   köp ugurly söwda nokady bolmak bilen, ol 4 gatdan ybarat bolup: onuň düzüminde 64 sany söwda dükanlary şeýle hem 3 sany jemgyýetçilik iýmiti we hyzmat ediş nokatlary bolup, şu aşakdaky iş görnüşleri boýunça söwda işlerini we hyzmatlaryny amala aşyrýar;

  1. Söwda merkezinde halkymyzyň sarp edýän azyk, hojalyk we senagat harytlarynyň söwdasyny ýokary derejede gurnamak arkaly, halk köpçüliginiň isleglerini kanagatlandyrmak.
  2. Söwda nokatlarynda giň assortimentli, köp ugurly harytlaryň bölek söwdasy.
  3. Jemgiýetçilik iýmiti söwda hyzmatyny talabalaýyk gurnamak.
  4. Tikinçilik hyzmatlarynyň işlerini amala aşyrmak.
  5. Gözellik salonlarynyň we dellekhananyň hyzmat ediş işlerini guramak.

Salgysy: Aşgabat ş. Azady köçesi (2011) 74 jaýy

Tel: -993 12 92 -15- 51, 993 12 92 -08-09

Faks: -993 12 92 -00-72

Email: ashgabat.dsf@sanly.tm

Biz bilen habarlaşmak üçin e-poçta ugradyp bilersiňiz

Telefon belgimiz

+993 12 92 -15- 51
+993 12 92 -08-09

E-mail

ashgabat.dsf@sanly.tm